Sterke daling van de pijlstaart broedpopulaties in Noord Amerika en Rusland

De pijlstaart Anas acuta komt in het najaar en de winter veel voor op kwelders, slikken, zandplaten en akkerland (gemaaide graanvelden). In het najaar en de winter beperkt de verspreiding zich grotendeels tot het Wadden- en Deltagebied. Het voedsel is plantaardig (zaden en wortelstokken van waterplanten) en in de broedtijd vooral dierlijk (waterkevers, insectenlarven, mollusken, kikkervisjes, garnalen), dat al grondelend van de modderbodem wordt opgevist. Als broedvogel is de pijlstaart uiterst schaars. In de periode 1998-2000 broedden 20-30 pijlstaarten in Nederland. In de periode 1973-1977 waren dat er iets meer, namelijk 45-75 paren. SOVON schat het aantal broedparen in de periode 1990-2007 op circa 25; ook hier is geen sprake van een duidelijke trend. In de jaren 1990 was er echter wel een sterke daling van de broedpopulaties in Scandinavie, Rusland, Polen en de Baltische staten (gegevens Birdlife International, zie bijlage). Ook in Noord Amerika was er een sterke afname (van meer dan 60%) van de soort sinds midden jaren 1960.

Bronnen:
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=1890&lang=nl
http://www.aviflevoland.nl/html/Pijlstaart.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijlstaart
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=59
http://www.boerenlandvogels.nl/content/top-20-common-us-birds-decline