Ctgb voert Europese restricties op neonicotinoïden door

De Europese Commissie besloot 24 mei j.l. om restricties in te stellen voor het gebruik van imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin. Het Ctgb past op verzoek van staatssecretaris S. Dijksma van Economische zaken de Nederlandse toelatingen op basis van de genoemde neonicotinoïden conform het Europese besluit aan. Dit betekent dat per 30 september a.s. elf toelatingen komen te vervallen, het gebruik van zeven toelatingen beperkt zal worden en particulier gebruik van middelen op basis van de 3 genoemde neonicotinoïden niet meer is toegestaan. Het besluit betreft in Nederland toepassingen in zaadcoating, spuittoepassingen en met name toepassingen in erwt en maïs (zie bestrijdingsmiddelendatabank op www.ctgb.nl). Daarnaast zijn alle toelatingen voor particuliere gebruik van imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin niet meer toegestaan. Voor Nederland betekent dit dat per 30 september 2013 elf toelatingen komen te vervallen en zeven toelatingen zullen worden beperkt. In een reactie schrijft de toxicoloog Henk Tennekes dat het Ctgb daarmee indirect toegeeft jarenlang de risico's van de neonicotinoiden voor bijen te hebben onderschat. In 2011 werd bij de herbeoordeling van de neonicotinoiden geen enkele toelating ingetrokken en het bezwaar van de Bijenstichting tegen de toelating van Merit Turf ongegrond verklaard, aldus Tennekes.

Het Ctgb heeft de afgelopen maanden de besluiten tot intrekking en aanpassing van de toelatingen opgesteld. Toelatinghouders hebben conform de wettelijke eisen tijd gekregen voor hoor en wederhoor. Deze zienswijzen van de toelatinghouders zijn verwerkt en voor de inwerkingtreding van 30 september afgerond. Het Commissiebesluit heeft betrekking op risico's voor de gezondheid van bijen, vandaar dat het Ctgb conform Europese wetgeving geen gebruik zal maken van een respijtperiode (opgebruik- en aflevertermijn). De volgende toelatingen komen te vervallen:

- Pokon Plantstick (op basis van imidacloprid)

- Axoris Quick Gran (op basis van thiamethoxam)

- Axoris Quick Liquid (op basis van thiamethoxam)

- Axoris Quick Spray (op basis van thiamethoxam)

- Axoris Quick Sticks (op basis van thiamethoxam)

- Cruiser 350 FS (op basis van thiamethoxam)

- Provado Garden (op basis van imidacloprid)

- Admire N (op basis van imidacloprid)

- Admire N Pin (op basis van imidacloprid)

- Gazon Insect (op basis van imidacloprid)

- Poncho Rood (op basis van clothianidin)
De volgende toelatingen worden gewijzigd waarbij het gebruik wordt beperkt:

- Kohinor 700 WG (op basis van imidacloprid)

- Kohinor 70 WG (op basis van imidacloprid)

- Cruiser SB (op basis van thiamethoxam)

- Gaucho Tuinbouw (op basis van imidacloprid)

- Admire O-teq (op basis van imidacloprid)

- Admire (op basis van imidacloprid)

- Merit Turf (op basis van imidacloprid)
Van de gewijzigde toelatingen is het nieuwe gebruiksvoorschrift te vinden in de bestrijdingsmiddelendatabank op www.ctgb.nl Ctgb persbericht 16 september 2013
De Commissie is tot dit besluit gekomen nadat de lidstaten eerder niet tot een gekwalificeerde meerderheid, nodig om in te grijpen, konden komen. Het besluit is gebaseerd op de EFSA herevaluatie over het effect van de 3 neonicotinoïden op de gezondheid van bijen, welke in januari is gepubliceerd.
Het Commissiebesluit is in lijn met het advies dat het Ctgb gaf aan het ministerie van EZ en waarop het Nederlandse voorstel is gebaseerd. Het Ctgb adviseerde naar aanleiding van de EFSA dat herevaluatie noodzakelijk is en sprak de voorkeur uit voor het nemen van communautaire maatregelen.
Bron: Ctgb persbericht, 16-09-2013

Henk Tennekes

Mon, 09/16/2013 - 17:40

In het kader van de beantwoording van vragen n.a.v. schriftelijk overleg VC EL&I inzake gewasbeschermings-middelen en bijensterfte heeft op de vraag van de Partij voor de Dieren : "Tegen het gebruik van Merit Turf, een neonicotin middel dat veel gebruikt wordt op golfbanen en op deze wijze een groot gevaar vormt voor bijen, is een bezwaarprocedure ingesteld. Kan de staatssecretaris inzicht geven in de ontwikkelingen hieromtrent? " dr. Henk Bleker, Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, op 15 juli 2011 geantwoord: "De bezwaarprocedure van Merit Turf is afgerond. De bezwaarschriftencommissie van het Ctgb heeft het ingediende bezwaar op alle aspecten ongegrond verklaard. Het College heeft inmiddels de beslissing op bezwaar kenbaar maken aan degene die bezwaar gemaakt heeft, t.w. de Bijenstichting."

Bron: Deze website

Henk Tennekes

Mon, 09/16/2013 - 19:01

Imidacloprid en andere neonicotinoïden moeten in heel Europa in de ban. Dat bepleit de commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement. De ban geldt als voorzorgsmaatregel tot onderzoek duidelijk maakt dat het gif veilig is voor bijenvolken, milieu en volksgezondheid. Het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft enkele dagen geleden de herbeoordeling van de neonicotinoide insecticiden afgesloten en hierover naar staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gerapporteerd (zie bijlage). Er zijn 55 middelen opnieuw beoordeeld. Voor 13 middelen zijn de gebruiksmogelijkheden gewijzigd. Geen enkele toelating werd ingetrokken.

Bron: Deze website