De velduil is ernstig bedreigd in Nederland en Vlaanderen

Het leefgebied van de velduil Asio flammeus bestaat uit moerassen, graslanden en agrarisch cultuurland. De aanwezigheid van broedende velduilen hangt samen met het voedselaanbod (voornamelijk muizen en vogels). De aantallen van de velduil van voor 1970 zijn niet goed bekend. De soort had destijds een ruime verspreiding over zowel de lage als hoge gronden van Nederland en was lokaal een soms algemene broedvogel. De soort was extreem talrijk in de Flevopolders tijdens de ontginningsfase. Sinds 1973-77 is het verspreidingsgebied van velduil met 85% afgenomen.

Het eerst ging de populatie op het vasteland sterk achteruit, met een uitstel dankzij inpolderingen (Flevoland, Lauwersmeer) waardoor tijdelijk veel broedgebied ontstond. Vanaf ca. 1995 vormt het Waddengebied het enige broedgebied van betekenis. In de periode 1992-1993 schommelde in Nederland het aantal tussen de 90 en 100. Volgens SOVON daalde ook in de periode 1990-2007 het aantal broedparen gestaag. Rond 2007 broedden er nog ongeveer 40 paar in Nederland. De velduil is in 2004 als ernstig bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet. Deze mooie uil staat ook op de Vlaamse rode lijst als zeldzaam. De soort staat op de rode lijst van Duitsland als met uitsterven bedreigd. De velduil ging in de periode 1990-2000 achteruit in Engeland, Duitsland, Zweden en Wit-Rusland (gegevens Birdlife International, zie bijlage).

Bronnen:
http://www.aviflevoland.nl/html/Velduil.html
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&record=Asio+f…
http://nl.wikipedia.org/wiki/Velduil
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=7680&lang=nl
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/…