Het Westland helpt ons van de wal in de sloot - minder imidacloprid, meer thiamethoxam

De totale hoeveelheid imidacloprid nam af in de polders met veel glastuinbouw, volgens Hoogheemraadschap Delfland. Maar deze afname wordt tenietgedaan door een gelijktijdige toename van vergelijkbare bestrijdingsmiddelen zoals thiamethoxam. Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage 2015 van Delfland. Het schap noemt de voortgang nog niet voldoende.

Voor jaargemiddeldes van aangetroffen gehaltes is de vervuiling met imidacloprid relatief snel teruggelopen sinds 2013. Dat jaar werd bij een kwart van de meetpunten toegestane gehaltes imidacloprid aangetroffen, vorig jaar was dat bij de helft van de meetpunten het geval. Wel trof het schap in april in Nootdorp extreem hoge waardes aan, wat duidt op een lozing.

Het schap ziet een relatie tussen de daling van overschrijdingen imidacloprid en een inperking van het gebruik. Dat leidt wel mogelijk tot een toename van het gebruik van stoffen uit de 2e generatie neonicotinoïden, bijvoorbeeld thiamethoxam.

Ondernemers die imidacloprid-middelen toepassen in hun teelt mogen afvalwater niet lozen of het water moet voor tenminste 99,5% gezuiverd zijn voor lozing in riool of oppervlaktewater. Deze voorwaarde voor het kopen van deze middelen geldt sinds augustus 2015.

Het Hoogheemraadschap gaat de resultaten de komende weken presenteren aan gemeenten en tuinders. In de glastuinbouw moeten – ondanks verbeteringen op sommige punten – nog grote stappen gezet worden. "Lokaal worden gelukkig wel al enkele grote slagen gemaakt door intensieve samenwerking tussen tuinders en Delfland. Er is de afgelopen jaren, in gezamenlijkheid hard gewerkt, maar de resultaten blijven achter", schrijft Delfland. Bijna alle glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op de riolering, maar de gemiddelde concentratie van de verontreinigingen in de sloot is niet gedaald. Het aantal aangetroffen bestrijdingsmiddelen is toegenomen.

Delfland wil door middel van samenwerking de inzet vergroten zodat eind 2021 100 procent van het gebied is doorgelicht.

Uit de Waterkwaliteitsrapportage 2015 van Delfland blijkt dat in vrijwel alle polders het oppervlaktewater is vervuild. Het midden door Den Haag lopende Verversingskanaal bijvoorbeeld is een stuk schoner dan de gemiddelde poldersloot. Dat geldt ook voor het Schiekanaal.

Behalve in de Westlandse polders is vervuiling aangetroffen in de Oude Campspolder bij Maasland, de Zuidpolder bij Delfgauw, de Woudse Droogmakerij bij Schipluiden en de Polder van Nootdorp. Het laatste gebied valt in negatieve zin op door een extreem hoge concentratie van het pesticide imidacloprid; in deze polder ligt de concentratie 250 keer hoger dan wat is toegestaan. Omdat deze stof extreem schadelijk is voor de bijen, heeft de Europese Commissie het gebruik ervan veboden. Maar de glastuinbouw valt niet onder dat verbod. Andere vervuilers zijn stikstof en fosfaten.

Delfland constateert nu dat, ondanks alle afspraken en samenwerking met onder meer LTO Glaskracht, 'de resultaten achterblijven'. Terwijl bijna alle glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op de riolering, is 'de gemiddelde concentratie van de verontreinigingen in de sloot niet gedaald. Het aantal aangetroffen bestrijdingsmiddelen is zelfs toegenomen', aldus een verklaring van Delfland.

Het hoogheemraadschap kiest nu voor een hardere aanpak. Per polder wordt met peilbuizen extra gemeten en gecontroleerd. Er worden ook infraroodcamera's ingezet. Als blijkt dat gedrag van een tuinder 'niet adequaat' is, wordt er tegen betrokkene opgetreden.

Daarnaast onderneemt Delfland ook zelf actie om de waterkwaliteit te verbeteren. Er wordt schoon water uit het Brielse Meer ingelaten om de polders schoon te spoelen. Maar eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn, constateert het hoogheemraadschap. Het wijst er verder op dat de tuinbouwsector zijn eigen glazen ingooit omdat hij als 'niet duurzaam' te boek komt te staan. Bovendien doen de lozers aan concurrentievervalsing. En hun gedrag kan leiden tot scherpere verboden van bestrijdingsmiddelen.
Bronnen: Groenten en Fruit, 1 juni 2016
http://www.gfactueel.nl/Glas/Nieuws/2016/6/Vervuiling-imidacloprid-nam-…
AD, 30-5-16
http://www.ad.nl/delft/tuinders-lozen-nog-altijd-gif-op-sloten-delfland…

Link naar het rapport:
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/DMSP1260044Waterkwaliteitsrapp…