Vleermuizen staan bloot aan een groot aantal bestrijdingsmidddelen

In ingekorven vleermuizen hebben onderzoekers een cocktail van 14 verschillende pesticiden gevonden, van insecten-, schimmel- tot onkruidmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Het grootste deel komt waarschijnlijk uit houten balken waar ze in de zomer aan hangen op hun kraamverblijfplaats. Een ander deel betreft gewasbeschermings- en anti-vliegenmiddelen, die ze waarschijnlijk via het voedsel binnenkrijgen.

Overijsselse Statenfracties willen snel maatregelen om omwonenden lelieteelt beter te beschermen

Het Rijk moet snel maatregelen nemen om mensen te beschermen tegen de schadelijke effecten van de lelieteelt. Dat vinden de Partij van de Arbeid en GroenLinks in Overijssel. Beide partijen vragen de provincie om zich hier bij het Rijk voor in te zetten. Alleen de PVV stemde tegen het voorstel. In Overijssel worden vooral in het Vechtdal bij Hardenberg lelies geteeld. Op de akkers worden bestrijdingsmiddelen gebruikt, waarbij onduidelijkheid is over de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

De Rode Lijst van de IUCN telt nu 85.604 soorten, waarvan bijna 30% met uitsterven wordt bedreigd

Er is een groeiende tendens om het klimaat voor te stellen als grootste bedreiging voor de biodiversiteit, terwijl dat niet zo is. Dat schrijven wetenschappers in het vakblad Nature. Tijdens hun onderzoek bestudeerden ze de beschikbare informatie over meer dan 8.000 diersoorten. Daaruit bleek dat de belangrijkste oorzaken voor het verlies aan biodiversiteit overexploitatie en landbouw zijn. Een duurzamer grondstoffen- en landbouwbeleid kan het tij volgens de onderzoekers keren.

De matkop verdwijnt als bosvogel

Matkoppen Parus montanus broeden in vochtige bossen. Ze nestelen in verrot en zacht hout. In het voorjaar en vroege zomer bestaat het voedsel vooral uit insecten, insectenlarven, spinnen en andere kleine diertjes. Volgens SOVON daalde het aantal broedparen in de periode 1990-2007 significant. Op de zuidelijke zandgronden kreeg de Matkop rond 1995 een forse klap: toen verdween in een keer 40% van het broedbestand. Sindsdien vertoont de Matkop in deze gebieden een gestage achteruitgang.

De grutto sterft uit door verontreiniging van de broedgebieden met imidacloprid

Het gaat maar niet beter met de stand van de grutto in Nederland. Net als bij alle andere weidevogels gaat het aantal grutto's in Nederland hard achteruit. De nationale telling leverde dit jaar 4000 jongen op, terwijl er rond de 11.000 zouden moeten vliegen om de stand van de grutto op peil te houden. Kenners beklagen zich al langer over de dalende stand van deze weidevogel. Volgens de toxicoloog Henk Tennekes is achteruitgang van de grutto een gevolg van verontreiniging van de broedgebieden met het bijengif imidacloprid.

Vlinders worden uitgeroeid door de neonicotinoïde insecticiden

In een recente studie gebruikten Andre Gilburn van de Universiteit van Stirling (VK) en collega's vrijwilliger observaties tussen 1984 en 2012 om een statistisch significante correlatie te vinden tussen vlinder populaties en omgevingsfactoren, zoals temperatuur en het gebruik van neonicotinoïden. Van de onderzochte 17 soorten identificeerden de onderzoekers er 15 die met het gebruik van neonicotinoïde pesticiden achteruit gingen (Peer J. (2015) 3, e1402, http://dx.doi.org/10.7717/peerj.1402) .

Het icarusblauwtje komt nauwelijks meer voor in het Cadoelerveld

Meer dan tien jaar worden in het Cadoelerveld, een privé-natuurterrein tussen Vollenhove en Zwartsluis, vlinders geteld. Het Cadoelerveld aan de Oppen Swolle heeft een oppervlakte van 2,5 hectare. De voormalige weilanden zijn in het voorjaar van 2002 opnieuw ingericht en inmiddels veranderd in vochtig en droog schraalland. Hier zijn 267 soorten planten geteld, 25 soorten dagvlinders waargenomen en 116 soorten vogels. In navolging van het landelijke beeld kent het Cadoelerveld dit jaar een slecht vlinderjaar.

Europees Hof van Justitie oordeelt dat het Ctgb inzage moet geven in de door Bayer uitgevoerde milieustudies met imidacloprid

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat instanties inzage moeten geven in informatie over de milieurisico’s van het vrijkomen van een pesticide. Het argument dat hierdoor vertrouwelijke commerciële informatie op straat komt te liggen werd door de rechters verworpen. De uitspraak is gebaseerd op twee zaken. Greenpeace procedeerde samen met Pesticide Action Network EU tegen de Europese Commissie voor opening van zaken over het toelatingsdossier van het omstreden onkruidgif glyfosaat.

Nederlands bloemenbedrijf vergiftigt Ugandese werkneemsters met Metam natrium

Het Nederlandse bloemenbedrijf Royal van Zanten hangt een rechtszaak boven het hoofd, nadat meer dan honderd Ugandese werkneemsters van het bedrijf ziek zijn geworden van het omstreden ontmettingsmiddel metam-natrium dat in de kassen wordt gebruikt. Sommigen vielen flauw. Anderen hadden last van duizeligheid, buikpijn, hoofdpijn, diarree en jeuk. Momenteel, ruim drie weken na het voorval, liggen nog steeds vier vrouwen in het ziekenhuis. In combinatie met bodemvocht wordt metam-natrium omgezet in het schadelijke gas methylisothiocyanaat (MITC).

De grutto sterft uit in het Wormer- en Jisperveld door verontreiniging van het gebied met imidacloprid

Bijna alle weidevogelsoorten die in Nederland voorkomen, broeden in het Wormer- en Jisperveld, een veenweidegebied van ca. 2000 ha, liggend tussen Wormer, De Rijp, Purmerend en Wormerveer. Vooral voor de grutto is dit gebied van levensbelang. In zijn boek “Disaster in the Making” (2010) beschrijft de toxicoloog Henk Tennekes de achteruitgang van de grutto in het Wormer- en Jisperveld, die hij toeschrijft aan verontreiniging van het landschap met neonicotinoïden, met name imidacloprid. Tussen 1980 en 2001 was het aantal broedparen gruttos min of meer constant.