De voortplanting van bomen wordt bedreigd door een gebrek aan bestuivers

Menselijk ingrijpen heeft een negatief effect op de bestuiving en zaad vermeerdering van bomen en andere bosplanten. Verantwoordelijk is vooral de sterke achteruitgang van bestuivende insecten, vogels en zoogdieren. Bestuiving en zaadverspreiding van struiken en bomen worden vrijwel uitsluitend verzorgd door dieren. Dit effect kan worden waargenomen in de bossen van zowel de tropen als ook de gematigde breedtegraden. Dit blijkt uit een vergelijking van 408 studies over de regeneratie van bosplanten in 34 landen over de hele wereld.

De verdwenen broedvogels van de Gorsselse Heide

Het gebied de “Gorsselse Heide” is ruim 110 hectare groot en wordt gekenmerkt door een centraal gelegen heideveld van zo’n 40 hectare, met daaromheen een brede zoom van oud (naald)bos, begrenst door openbare zandwegen. Het zal niemand verbazen dat de Wulp (Numenius arquata) vroeger een vaste broedvogel was op de Gorsselse Heide. Wulpen broedden toen nog veel in natte heidevelden en hoogvenen. Zowel in 1969 als in 1983 werden er nog drie broedparen geteld op de heide. Dat moet een flink gejodel geweest zijn in het vroege voorjaar!

De Adder wordt ernstig bedreigd op de Veluwe

De werkgroep Anura en lepidosauria vraagt aandacht voor de wegkwijnende Adder (Vipera berus) op de Veluwe. Deze staat onder druk in de regio waar ooit het bolwerk van de landelijke populaties lag. Verspreid komt de adder op de Noord,Midden, West en Oost Veluwe nog in schommelende dichtheden voor. Speciale inventarisaties de afgelopen decennia laten een flinke daling zien. Nog stabiele gebieden zijn de centraal gelegen populaties op de Kroondomeinen, nabij Radio Kootwijk en Kootwijkerzand/Stroe.

Gebruik imidacloprid zonder zuiveringsinstallatie verboden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil gewasbeschermingsmiddelen met imidacloprid in de bedekte teelt tijdelijk verbieden. Het gebruik, aanschaffen of op voorraad hebben van imidacloprid is dan verboden, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het een gecertificeerde zuiveringsinstallatie gebruikt. Dit voorlopige besluit van het Ctgb en de onderliggende rapporten zijn woensdag 6 juli 2016 door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer gestuurd.

Ook de ooievaar heeft last van voedselgebrek - steeds minder ooievaarsjongen vliegen uit

Het aantal ooievaars (Ciconia ciconia) dat volwassen wordt, loopt achteruit. Normaal vliegen er ongeveer twee jongen per nest uit. Nu is het gemiddelde slechts 1,1, blijkt uit onderzoek van de Adviespraktijk voor Vogels. Deskundigen maken zich zorgen. "Het gaat nu al een aantal jaar achter elkaar slecht. Vorig jaar hadden we zelfs een heel nest dat het niet overleefd heeft, terwijl we daar eerder nooit last van hadden", vertelt Jeanette Zwiers van ooievaarsboerderij Droonessa in Rhee aan RTV Drenthe.

Gierzwaluw, spreeuw en huismus verdwijnen uit Alkmaar

Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar een traditie opgebouwd is van het inventariseren van in de stad broedende vogels. De eerste inventarisatie vond reeds in 1984 plaats en daarna is dit elke 10 jaar herhaald. In 2013-2014 is voor de vierde keer een inventarisatie uitgevoerd van alle broedvogels in het stedelijke gebied van Alkmaar. In deze ca. 30 jaar is op deze wijze een unieke serie ontstaan. Tot en met 1994 was de huismus (Passer domesticus) de meest talrijke broedvogel in Alkmaar, maar inmiddels is de vogel uit de top tien verdwenen.

Scherpe aantalsdaling onder karakteristieke broedvogels van het Drentse agrarische gebied

Sinds 2009 worden er in Drenthe systematisch broedvogels in agrarische gebieden geteld, volgens de punttelmethode. Hiervoor is een meetnet van honderden telpunten neergelegd waarvan een steeds groter deel jaarlijks door vrijwilligers van Werkgroep Grauwe Kiekendief wordt geteld. Naast de tellingen door de vrijwilligers vindt elke drie jaar, in opdracht van provincie Drenthe, een herhalingstelling plaats op ongeveer 150 telpunten.

Raad van State wijst de onderbouwing van het bollen- en sierteeltverbod in Ommen af

De Raad van State heeft het algemene bollen- en sierteeltverbod in grondwaterbeschermingsgebieden van de gemeente Ommen afgeschoten. Landbouwlobby LTO maakte namens vijf Ommer bollentelers met succes bezwaar tegen het bollen- en sierteeltverbod dat de gemeente in haar bestemmingsplan voor het buitengebied heeft opgenomen. In een definitieve uitspraak stelt de Raad van State dat Ommen het algemene verbod niet goed heeft onderbouwd.

Neonicotinoïden veroorzaken infectieziektes bij honingbijen en insectivore soorten

Jarenlang hebben toxicologen gegevens verzameld over de onderdrukking van het immuunsysteem van gewervelde dieren door blootstelling aan lage concentraties van bestrijdingsmiddelen. De milieuverontreiniging met neonicotinoïden veroorzaakt niet alleen een schaarste aan insecten maar kan ook een immuunsuppressieve werking hebben op bijen en insectivore soorten die op insecten zijn aangewezen. We zien dan ook in de laatste twee decennia een explosieve toename van infectieziektes bij honingbijen, hommels, vissen, vogels, vleermuizen, amfibieën en reptielen (zie bijgevoegde artikelen).

Sterke achteruitgang van doortrekkende kemphanen in Zuidwest Fryslân

De kemphaan (Philomachus pugnax) is een vogel uit de familie van snipachtigen (Scolopacidae). Hun voedsel bestaat uit insecten en larven. Het is in Nederland een ernstig bedreigde broedvogel die vroeger veel voorkwam in natte weilanden van laag-Nederland. Als broedvogel is de vogel bijna uitgestorven in Nederland. In 1950 broedden er in Nederland nog 6000 paar, in 1980 800-1100 en rond 2002 nog maar 120 en daarna ging het verder bergafwaarts. In 2012 waren er vier meldingen van vogels die mogelijk hadden gebroed. Sinds 2002 neemt ook het aantal doortrekkers sterk af.