De broedpopulatie van de strandplevier is zeer sterk gedaald in de afgelopen 35 jaar

Strandplevieren waren lange tijd kenmerkende broedvogels van onze kustgebieden. In de afgelopen 35 jaar is de landelijke broedpopulatie van de strandplevier Charadrius alexandrinus meer dan 75% in aantal afgenomen: van 700-900 paren in de periode 1973-1977, naar 500-700 paren in 1979-1985, naar 330-370 paren in 1993-1997 en vervolgens naar 270-320 paren in 1998-2000 en 170-200 paren in 2009. De broedverspreiding van de strandplevier is nu nagenoeg beperkt tot het Delta- en Waddengebied en het zwaartepunt ligt in het Deltagebied (Grevelingenmeer, Westerschelde en Krammer-Volkerak). Eind 70-er jaren broedden ten minste 200 paren in de Grevelingen (bijvoorbeeld Slikken van Flakkee maximaal 117 paren, Veermansplaten 63 en Hompelvoet 60). Sedertdien vond een gestage afname plaats tot het huidige niveau van ruim 60 paren. In de hele Waddenzee broeden nog maar 25 paar strandplevieren en ook hier was de laatste jaren sprake van een afname van het aantal broedparen. De broedpopulatie van de strandplevier ging in de jaren 1990 vrijwel overal in Europa achteruit (gegevens Birdlife International, zie bijlage). De soort staat op de rode lijst van Duitsland als met uitsterven bedreigd. Het voedsel van de strandplevier bestaat uit insecten, kreeftachtigen, wormen en weekdieren.

Bronnen: Ministerie van ELI - Natuurwetgeving - Strandplevier [A138]
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/…
Soortenbank.nl
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=154
SOVON-monitoringrapport 2011/01
http://www.sovon.nl/pdf/Mon_2011_01Broevorap.pdf
Waddenzee, Feiten en Figuren:
http://www.waddenzee.nl/Feiten_en_Figuren.1900.0.html#c7963
De bedreiging van de strandplevier op de Slikken van Flakkee door oppervlaktewaterverontreiniging met insecticiden:
http://www.boerenlandvogels.nl/content/insecticiden-oppervlaktewater-va…
Natura2000-Grevelingen:
http://public.deltares.nl/display/DV/Natura2000-Grevelingenmeer