De fuut handhaaft zijn wijde verspreiding over Nederland

De fuut Podiceps cristatus is een wijd verspreide watervogel die in broedtijd te vinden is op meren, plassen, rustige riviergedeelten, ook in stadsparken en grachten, en buiten de broedtijd in brakke riviermondingen, lagunes, beschutte kustwateren en grote meren. Na het broedseizoen concentreren Futen zich op de grotere zoete of zoute wateren om te ruien. Vooral het IJsselmeer en in mindere mate het Deltagebied en de Waddenzee zijn belangrijke ruigebieden. Lange tijd was het IJsselmeer het belangrijkste futengebied in Nederland. Na uitvoering van de Deltawerken haalde de Grevelingen het IJsselmeer in als belangrijkste gebied. De fuut vangt vooral kleine vis (van 2-10 cm) door tot 4 m diepte te duiken. In het IJsselmeer bestaat een groot deel van zijn voedsel uit spiering.

De fuut handhaaft zijn wijde verspreiding over Nederland, alhoewel de broedvogelpopulatie volgens de gegevens van SOVON sinds 1990 een significante afname van <5% per jaar laat zien. Deze recente veranderingen hangen waarschijnlijk samen met de beschikbaarheid van prooivis. In het voor de futenpopulatie belangrijke IJsselmeer is het voedselaanbod door achteruitgang van de spieringstand aanzienlijk verminderd. Het aantal broedparen werd in 1998-2000 op 13.000-16.000 paar geschat. De broedpopulaties van de fuut in Europa zijn stabiel of nemen toe, met uitzondering van Zweden, Finland en Polen, waar de populaties afnemen (gegevens Birdlife International, zie bijlage).

Bronnen:
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&record=Podice…
http://www.aviflevoland.nl/html/Fuut.html
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=90&lang=nl
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/de…
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/…