De oeverzwaluw handhaaft zich in Nederland maar gaat in Vlaanderen en Luxemburg achteruit

De oeverzwaluw Riparia riparia broedt in zelfgegraven holen in zandige rivieroevers en verder overal waar verticale zandwanden aanwezig zijn. Kerngebieden van de oeverzwaluw bevinden zich in het rivierengebied inclusief het zuidelijke Maasdal. De oeverzwaluw broedt verder in Zuidelijk Flevoland, de omgeving van de Randmeren, Oost-Groningen, Oost-Friesland en Lauwersmeer en westelijk Noord-Brabant/Oost-Zeeland. Vliegende insecten vormen het voedsel en worden in de wijde omgeving van de broedplaats bejaagd. De eerste degelijke schatting van het aantal broedende oeverzwaluwen stamt uit midden jaren zestig; zo'n 25.000 paar. Midden jaren zeventig was het broedbestand geslonken tot 5000-8000 paar, een afname die zich doorzette tot 1985, toen met 3500 paren een dieptepunt bereikt werd.

Volgens SOVON steeg het aantal broedparen sterk in de periode 1985-2000 en was er daarna geen significante aantalsverandering. Het aantal broedparen in 2005-2008 bedroeg 22.000 - 24.700. De oeverzwaluw staat op de Vlaamse rode lijst als achteruit gaand. In Luxemburg staat de soort op de rode lijst als met uitsterven bedreigd. Ook in de Duitse deelstaat Brandenburg staat de oeverzwaluw inmiddels ook op de rode lijst: in 1995 werden nog 15 000 tot 20 000 broedparen geteld maar 10 jaar later bleek de populatie te zijn geslonken tot 5000 - 7000 paar, een achteruitgang van bijna 65 %. Ook in Engeland, Zweden, Noorwegen, Slowakije, Letland, Moldavië en Griekenland gingen de broedbestanden van de oeverzwaluw in de periode 1990-2000 achteruit (gegevens Birdlife International, zie bijlage). In Canada ging het broedbestand van de oeverzwaluw sinds 1990 meer dan 70% achteruit.

Bronnen:
http://www.aviflevoland.nl/html/Oeverzwaluw.html
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&record=Ripari…
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeverzwaluw
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/…
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=9810&lang=nl