Het gaat bar slecht met de vogels in de Graafschap

Typerend voor de Graafschap is het kleinschalige coulisselandschap met kleine bosjes, houtwallen, singels, heggen en bolle akkers. Het werkgebied van de vogelwerkgroep Noord-West-Achterhoek ligt, met Lochem als centraal middelpunt, voor een groot deel in het Nationaal Landschap De Graafschap. De meest voorkomende biotopen voor vogels in het werkgebied zijn bos, zowel gesloten als halfopen, en agrarisch gebied. In het (half)open agrarisch cultuurlandschap verdwenen weidevogels als Grutto Limosa limosa, Tureluur Tringa totanus en Veldleeuwerik Alauda arvensis. Soorten als Nachtegaal Luscinia megarhynchos en Patrijs Perdix perdix worden nog zelden gezien of gehoord rond Lochem. Ook cultuurvolgers als Boerenzwaluw Hirundo rustica, Huiszwaluw Delichon urbicum en Huismus Passer domesticus volgen deze negatieve trend van achteruitgang.

Drie ervaren vogeldeskundigen telden in 2009 bijna honderd vogelsoorten in de driehoek Warnsveld, Vorden en Lochem. De telling sloot goed aan bij de in 1987 uitgevoerde telling van SOVON, zodat vergelijken mogelijk was. Het alarmerende nieuws is dat de meeste vogelsoorten sinds de laatste telling in 1987 fors in aantal zijn afgenomen, gehalveerd of erger nog verdwenen. Klappen vielen bij de Kneu Carduelis cannabina, Koekoek Cuculus canorus, Ringmus Passer montanus en Kauw Corvus monedula. Van het Vuurgoudhaantje Regulus ignicapilla werden er nog maar een paar geteld. Ook andere rode lijst soorten als Boomvalk Falco subbuteo, Ransuil Asio otus en Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata boerden sterk achteruit. Zelfs Kraaien en Spreeuwen namen in aantal af.

Al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt door leden van de vogelwerkgroep in de kernen Lochem en Laren jaarlijks het aantal kolonies en de daar aanwezige roekennesten geteld. Al die jaren schommelt het aantal kolonies rond de 15. Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw bedroeg het aantal nesten circa 2400. Vanaf 2000 is sprake van een gestage daling. De laatste jaren is het gemiddelde aantal getelde nesten ongeveer 1500. Dit betekent een achteruitgang t.o.v. de beginjaren van de tellingen van circa 37%. De grootste kolonie met momenteel circa 700 nesten bevindt zich op de Kanaaldijk in de omgeving van het station van Lochem. Deze kolonie is tevens een van de grootste van Nederland. Roeken foerageren voornamelijk in open landschap, vooral op grasland. Een groot deel van het voedsel bestaat uit dieren die in, op of boven de grond leven, zoals regenwormen, emelten en ritnaalden (larven van insecten, schadelijk voor landbouwgewassen). Het eten van deze dieren is voor de melkveehouderij zeer nuttig, want emelten (larven van de langpootmug) tasten het wortelgestel van gras en grasachtigen aan. Naast grasland heeft de Roek Corvus frugilegus ook akkerland als foerageergebied waar vooral ingezaaide granen, mais en morsgranen worden gegeten.

Bronnen: Vogelwerkgroep Noord-West-Achterhoek, 09-05-2011
http://www.vwgnoordwestachterhoek.nl/---roeken
http://www.vwgnoordwestachterhoek.nl/#!__---werkgebied
http://www.vwgnoordwestachterhoek.nl/#!

Groen Links Lochem, 26-04-2011
http://lochem.groenlinks.nl/node/66925