Het gaat de laatste jaren weer goed met de roodborsttapuit in Nederland

De broedbiotoop van de Roodborsttapuit bestaat uit redelijk open gebieden met een ruige vegetatie en verspreide opslag van struiken of bomen, zoals heidevelden, duinen en jonge bosaanplantingen. De soort broedt ook in ruige wegbermen en sloottaluds. Daarnaast vormen kleinschalige, extensief beheerde agrarische gebieden een belangrijk broedbiotoop. Het voedsel bestaat uit insecten, spinnen en wormen. Tussen de jaren zeventig van de vorige eeuw en 1990 ging de roodborsttapuit in aantal achteruit. Rond 1975 werd het aantal geschat op ongeveer 5000 paar, rond 1983 was dit nog maar 2000. De afname was het grootst in Midden-Nederland, Oost-Brabant, Limburg, Texel en de Achterhoek. De laatste jaren gaat het weer goed met de roodborsttapuit; ondanks het gegeven dat het areaal is afgenomen, groeit het aantal broedparen.

De huidige populatie werd door SOVON in 1998-2000 geschat op 6.500 - 7.000 paar. Het huidige zwaartepunt van de verspreiding van de roodborsttapuit Saxicola torquata (synoniem: Saxicola rubicola) ligt in Drenthe, de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, de Hollandse duinen, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. De vogel profiteerde sterk van het onttrekken van de uiterwaarden aan het agrarisch gebruik en het herstellen van heidebiotopen. Bovendien broedt deze vogel tot ver in augustus want hij hoeft zich niet voor te bereiden op een lange trektocht. De roodborsttapuit overwintert namelijk in het westen en zuiden van Europa. Door het lange broedseizoen kunnen veel jongen groot gebracht worden. In een strenge winter gaan veel exemplaren dood. Alleen door veel jongen te krijgen, kan de populatie in stand worden gehouden. De soort staat als kwetsbaar op de Duitse rode lijst.

Bronnen:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/…
http://www.aviflevoland.nl/html/Roodborsttapuit.html
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=11390&lang=nl
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&record=Saxico…
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roodborsttapuit