Het paapje is grotendeels verdwenen uit de Benelux

Paapjes Saxicola rubetra waren lange tijd gewone broedvogels van het agrarische landschap. Vooral de hooilanden en blauwgraslanden voldeden perfect aan de biotoopeisen. Daarnaast kwam de soort voor op duingraslanden en heidevelden. Rondom 1960 waren er mogelijk nog drie tot vierduizend broedparen. Rond 1975 waren hiervan nog 1250-1750 en anno 1990 circa 700-1100 paar over. Volgens SOVON was er vanaf 1990 een significante afname van <5% per jaar en wordt het huidige bestand geschat op 250 - 400 paar. Inmiddels is de soort in voorheen goed bezette streken als het rivierengebied, Noord-Brabant, Texel en Limburg uitgesproken schaars geworden. Tegenwoordig is het broedgebied grotendeels beperkt tot de provincie Drenthe.

Het paapje kende in Vlaanderen sinds de jaren '60 en '70 (toen de populatie op 300 paar werd geschat) een dramatische achteruitgang van minstens 90%: schattingen voor 1985-1988 en 1989-1991 leverden resp. 20 en 9-17 paar op en in 2005 waren broedgevallen zeer zeldzaam geworden. Ook in Luxemburg werd in 3 graslandgebieden over de periode 1996-2007 een dramatische achteruitgang van bijna 90% vastgesteld. De soort is in 2004 als bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet en staat als ernstig bedreigd op de Vlaamse rode lijst. Op de rode lijst van Luxemburg staat de soort als met uitsterven bedreigd. Op de rode lijst van Duitsland staat de soort als bedreigd. In Engeland, Ierland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland ging de soort in de jaren 1990 hard achteruit (gegevens Birdlife International, zie bijlage).

Het paapje eet voornamelijk insecten, soms ook zaden en jaagt vanaf zitplaats en vliegt naar beneden om op grond prooi te vangen. Vangt ook vliegende insecten op vliegenvangermanier.

Bronnen:
http://www.aviflevoland.nl/html/Paapje.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paapje
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=11370&lang=nl
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=309&menuen…
http://www.farmlandbirds.net/de/content/kuifleeuwerik-paapje-en-tapuit-…
http://www.farmlandbirds.net/de/content/dramatischer-r%C3%BCckgang-von-…