Onrustwekkende achteruitgang van de boerenzwaluw in Europa en Noord Amerika door insectenschaarste

Het gaat niet goed met de boerenzwaluw Hirundo rustica in Vlaanderen. De populatie wordt nu geschat op 20 à 30.000 broedparen tegenover 200 à 300.000 in het begin van de jaren zeventig. Een dramatische achteruitgang van ongeveer 90 procent in 35 jaar. Volgens de Vogelbescherming is de Nederlandse broedpopulatie sinds 1980 ook met 50-75% geslonken. De schaalvergroting en intensivering van de landbouw is een belangrijke reden voor de achteruitgang van de boerenzwaluw in onze streken. Veel van de kleine gemengde familiebedrijven zijn gestopt en vervangen door industriële veehouderijen met moderne stallingen die veel minder geschikt zijn als broedplaats voor boerenzwaluw. Ook het gebruik van insecticiden is één van de redenen voor de steile achteruitgang van het aantal broedende boerenzwaluwen. Boerenzwaluwen zijn voor hun voeding en het grootbrengen van hun jongen immers volledig aangewezen op insecten.

De boerenzwaluw zoekt zijn voedsel in de lucht: het bestaat uit enorme hoeveelheden kleine vliegende insecten welke in volle vlucht verzameld worden. De boerenzwaluw ging in de jaren 1990 in grote delen van Europa hard achteruit (gegevens Birdlife International, zie bijlage). De soort staat als kwetsbaar op de Duitse rode lijst. Ook in Canada is er sinds de jaren 1990 sprake van een sterke achteruitgang van de boerenzwaluw. Meer nog, vrijwel alle vogelsoorten die op vliegende insecten zijn aangewezen ('aerial insectivores') gaan in Noord Amerika sinds de jaren 1990 hard achteruit.

Bronnen:
Regionaal landschap Schelde en Durme
http://www.rlsd.be/wat_doen_we/planten_en_dieren/zwaluwen/zwaluw_whats_…
Online Vogelgids van Europa:
http://www.aviflevoland.nl/html/Boerenzwaluw.html
Natuurbericht:
http://www.natuurbericht.nl/?id=6552