Kordate kleine zwaan minder gezien op winterakkers

Nog niet zo lang geleden overwinterden in Nederland 10.000 kleine zwanen, ongeveer de helft van de wereldpopulatie. Vorig jaar telden vrijwilligers tijdens de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen 5500 kleine zwanen. Naar verwachting ligt het aantal in 2017 nog lager. Kleine zwanen fourageren vaak samen met wilde zwanen. Kleine zwanen (Cygnus columbianus bewickii) broeden op de toendra's van Noord-Siberië en op de eilanden in de Barentszzee, waaronder Nova Zembla. Sneeuwval en vorst dwingen de witte vogels in de herfst naar het zuiden te trekken. Onderweg pleisteren ze in Polen en Duitsland op akkers en weilanden om bij te tanken. Tenslotte komen ze eind oktober aan in het Lauwersmeergebied of vliegen door naar het IJsselmeer en de Randmeren. Hun favoriete voedsel op deze grote wateren bestaat uit knolletjes van fonteinkruiden. Kleine zwanen hebben te kampen met een indirecte voedselconcurrentie van een sterk toegenomen aantal ruiende knobbelzwanen in de zomer. De knobbelzwaan (Cygnus olor) is een vertrouwde verschijning in plantsoenen en op meren. Samen met meerkoeten foerageren zij op schedefonteinkruid waardoor het aanbod aan wortelknolletjes hiervan in de herfst drastisch vermindert. Daarmee benadeelt de knobbelzwaan in de zomer indirect de kleine zwaan in de herfst en winter.

Bronnen: Natura 2000-Beheerplan Lauwersmeer (8), maart 2016
Hoogeveensche Courant, 05-03-17
https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/human-interest/484234/kordat…