Schandalige berichtgeving van het CBS over de oorzaken van de achteruitgang weidevogels

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente cijfers van de Nederlandse weidevogelstand door CBS en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het verdwijnen van weidevogels hangt volgens CBS samen met de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Enerzijds gaat het daarbij om directe verliezen van nesten en kuikens doordat bijvoorbeeld steeds vroeger en vaker gemaaid wordt. Maar ook indirect beïnvloedt de landbouw de weidevogelstand door de verschuiving van gevarieerde, vochtige, kruidenrijke hooilanden naar uniforme gedraineerde percelen met één of twee soorten gras, die makkelijker machinaal te bewerken zijn en een hogere grasproductie opleveren. Daardoor is er minder voedsel, dekking en rust voor weidevogels. Het CBS noemt tevens dat eieren en jonge weidevogels worden verslonden en gedood door roofdieren. Soorten als buizerd, hermelijn, bunzing, vos, kraaiachtigen, blauwe reiger, ooievaar, maar bijvoorbeeld ook egels, hebben – naast veel andere prooien en aas – ook weidevogels op het menu staan. De berichtgeving van het CBS laat volgens de toxicoloog Henk Tennekes na te wijzen op de verontreiniging van de broedgebieden van weidevogels met het neonicotinoïde insecticide imidacloprid, dat ook in zeer geringe concentraties dodelijk is voor insecten. De kuikens van weidevogels zijn aangewezen op insecten, en de achteruitgang van weidevogels is een gevolg van falende voortplanting. Met deze berichtgeving wordt wetenschappelijke literatuur uit 2010 en 2014 bewust genegeerd (zie bijlage). Nog erger is volgens Tennekes dat het CBS de dramatische achteruitgang van grutto, scholekster en veldleeuwerik kwalificeert als "matige afname" (zie bijlage). Ronduit schandalig, aldus Tennekes.

Gebruikte bron: CBS, 5-8-2015
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/32/weidevogels-in-duikvlucht