Het water van Delfland blijft ook in 2016 een bestrijdingsmiddelenriool

De waterkwaliteitsverbetering van de afgelopen jaren in glastuinbouwgebieden in het Hoogheemraadschap van Delfland stagneert. Dat is de belangrijkste conclusie die Delfland heeft getrokken uit de Waterkwaliteitsrapportage over 2016. Uit de meetresultaten over 2016 blijkt dat de concentraties bestrijdingsmiddelen en meststoffen (stikstof en fosfaat) nog steeds te hoog zijn en niet verminderen. De hoogste en meeste normoverschrijdingen worden aangetroffen in de glastuinbouwgebieden. In het hele meetnet glastuinbouwgebied zijn 21 verschillende bestrijdingsmiddelen gemeten die de norm hebben overschreden. De stoffen die op de meeste locaties de norm overschrijden zijn imidacloprid, azoxystrobine en carbendazim. De hoogste overschrijdingen zijn afkomstig van de stoffen deltamethrin, fipronil en dichloorvos. De MTR voor fipronil is 70 picogram per liter, maar de detectiegrens van de meetmethode ligt meer dan 300 keer hoger (20 nanogram per liter). Toch zijn fipronil concentraties boven de detectiegrens in het oppervlaktewater gemeten. De polders waar in 2016 gemiddeld de meeste bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen, zijn: Oude Campspolder, Polder Berkel, Polder Noordland en de Oranjepolder.

Ondanks dat alle glastuinbouwbedrijven al jaren op de riolering zijn aangesloten voor afvoer van vervuild water, blijkt er nog steeds sprake te zijn van bewuste of onbewuste lozingen op sloten en kanalen, aldus Delfland. Kassen kunnen 'lekken' of een onvoldoende gedimensioneerd watersysteem hebben, bleek uit de presentatie van Hoogheemraadschap Delfland. Gebieden kunnen kampen met de rioleringscapaciteit door onjuist gebruik van rioolbuffers of verkeerde hemelwateraansluitingen. 'Schoon water is extreem belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier in Delfland, denk aan het voorkomen van blauwalgen en kroos', zei waterschapsbestuurder Ingrid ter Woorst naar aanleiding van de resultaten. Het allerbelangrijkste om tot een betere waterkwaliteit te komen is een intensivering van waterbewustzijn en waterbewust ondernemen, stellen zowel Delfland als LTO Glaskracht. Voor de individuele tuinbouw-ondernemer moet controle op lekkages uit de kas bijvoorbeeld routine worden. Op dit waterbewustzijn zet Delfland intensief in.

Daarnaast blijft Delfland glastuinbouw-ondernemers ondersteunen en adviseren. Met gebiedsgericht meten, het scannen van kassen op ongewenste emissies, het adviseren in hun streven naar schoon water, en bijvoorbeeld hergebruik.

Bronnen:
Nieuwe Oogst,12.04.17
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/04/12/waterkwaliteit-delfland-bl…
Waterkwaliteitsrapportage 2016, HH Delfland (bijlage)