De huidige MTR voor clothianidine in het oppervlaktewater is veel te hoog

Het neonicotinoïde insecticide clothianidine is in Nederland toegelaten als middel voor behandeling van zaden van suikerbieten en voederbieten ter voorkomen van schade door insecten. De stof is zeer persistent in de bodem met een halfwaardetijd van 545 dagen, en spoelt bovendien gemakkelijk uit naar het grondwater of komt door afspoeling in het oppervlaktewater terecht. Het maximaal toelaatbaar risico (MTR) voor clothianidine in het oppervlaktewater is een indicatief MTR dat oorspronkelijk op de website 'Normen voor het waterbeheer' van de Helpdesk Water van Rijkswaterstaat stond, en bedraagt 14 microgram per liter. Daarmee ligt de MTR voor clothianidine meer dan een grootteorde hoger dan de MTR voor imidacloprid (8,3 nanogram per liter), terwijl beide stoffen een absoluut vergelijkbare giftigheid voor ongewervelde dieren hebben. De dosis-werkingsrelatie is in beide gevallen een Druckrey-Küpfmüller vergelijking, zodat de werking van lage concentraties door de blootstellingsduur wordt versterkt. Bij de huidige MTR is er sprake van een enorme onderschatting van de risico’s van lage clothianidine concentraties voor ongewervelde dieren.