De kluut gaat ten onder aan een gebrek aan schaaldieren en insecten

Tot enkele decennia geleden kwamen talrijke klutenpopulaties tot broeden op de kale kwelders in het waddengebied. Na de jaren negentig van de vorige eeuw namen de aantallen echter constant af. In 2015 bedroeg het aantal broedparen nog maar een derde van het gemiddelde rond 2000. Het actuele aantal ligt ver onder de instandhoudingsdoelstellingen die voor Natura 2000 zijn geformuleerd.
Langs de noordkust van Groningen en in de Dollard is de afname het grootst. De kluten (Recurvirostra avosetta) van de Groninger waddenkust prefereren nu binnendijkse natuurgebieden zoals de Klutenplas en Ruidhorn. Recent onderzoek wijst uit dat ook van succesvolle legsels uiteindelijk maar weinig jongen groot worden. Vergelijkbare problemen spelen in andere delen van de Waddenzee.

Bron: Basismonitoring Wadden. Wadden in Beeld 2016

Wadden in beeld 2016 is een uitgave van het Kernteam basismonitoring wadden van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee, waarin samenwerken ministerie IenM/Rijkswaterstaat, ministerie van EZ, Natuurorganisaties binnen de Coalitie Wadden Natuurlijk, provincies Groningen, Fryslân, Noord-Holland, NAM, Groningen Seaports, Waddenacademie, en (voor deze uitgave) de Waddeneilanden.