De broedvogels van de Waddenzee krijgen hun jongen niet meer groot

Wadden in beeld 2015 signaleerde dat het in het Nederlandse waddengebied goed gaat met de trekvogelsoorten, maar dat de broedvogelpopulaties achteruitgaan. Deze laatste trend is hieronder verder uitgewerkt. Uit tellingen op meer dan zestig locaties blijkt dat veel broedvogels er niet in slagen om voldoende jongen groot te brengen. Uit de resultaten van een ‘gezondheidscheck’ bij kustbroedvogels in 2014 blijkt dat in het waddengebied het uitblijven van broedsucces voor de meeste soorten de belangrijkste oorzaak is van de negatieve populatie-ontwikkeling. Vooral bij de scholekster (Haematopus ostralegus), kluut (Recurvirostra avosetta), kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus) en noordse stern (Sterna paradisaea) is de trend in aantallen zonder uitzondering negatief.

Bron: Basismonitoring Wadden. Wadden in Beeld 2016

Wadden in beeld 2016 is een uitgave van het Kernteam basismonitoring wadden van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee, waarin samenwerken ministerie IenM/Rijkswaterstaat, ministerie van EZ, Natuurorganisaties binnen de Coalitie Wadden Natuurlijk, provincies Groningen, Fryslân, Noord-Holland, NAM, Groningen Seaports, Waddenacademie, en (voor deze uitgave) de Waddeneilanden.