Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen

In zowel het grond- als het oppervlaktewater van Drenthe zijn bestrijdingsmiddelen boven de norm aangetroffen. Dit blijkt uit metingen door de provincie en de waterschappen. Projecten en maatregelen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen blijven dan ook hard nodig. In het oppervlaktewater van Drenthe komen per locatie gemiddeld 14 verschillende bestrijdingsmiddelen voor. In 14% van de gevallen wordt daarbij de norm overschreden. Dit blijkt uit het rapport “Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen – feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe” van het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF dat eind maart dit jaar verscheen.

In het Drentse grondwater zijn in 56% van de grondwatermonsters bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In 10% van de monsters zijn bestrijdingsmiddelen boven de grondwaterkwaliteitseis van 0,1 µg/l aangetroffen. Dit blijkt uit het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 dat in april dit jaar verschenen is. Ook in de andere provincies zijn te veel bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen.

De provincies zijn van mening dat bestrijdingsmiddelen niet boven de norm in het grondwater mogen voorkomen. Dit geldt zeker in de grondwaterbeschermingsgebieden, die zijn ingesteld om ons drinkwater te beschermen. De provincies hebben in dit kader de Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) gevraagd het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen zo aan te scherpen dat normoverschrijding niet meer voorkomt.

Naast de aanscherping van het toelatingsbeleid, blijft ook een vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen noodzakelijk. Allereerst betekent dit verduurzaming van de Drentse landbouw. Maar ook voor gemeenten, bedrijven en particulieren ligt er nog een opgave om het bestrijdingsmiddelengebruik terug te dringen. Bij voorkeur tot nul!

De provincie Drenthe organiseert op 22 maart 2018, Wereldwaterdag, samen met de waterschappen een congres over water. De aanpak om de waterkwaliteit te verbeteren zal daarbij centraal staan. Dit is een goed moment om vast te stellen of de waterkwaliteitsdoelen op tijd worden gehaald of dat aanscherping van het beleid en/of intensivering van de aanpak noodzakelijk is.

Bron: Natuur en Milieu Drenthe, 26-09-17
http://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/drents-water-nog-steeds-vervuild-bestri…

Henk Tennekes

do, 18/01/2018 - 16:12

74 verschillende bestrijdingsmiddelen zitten er in de Drentse sloten, plassen en vijvers. Dat blijkt uit de Atlas Bestrijdingsmiddelen. Het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF vroeg de cijfers op. "Gemiddeld vinden we veertien actieve stoffen in oppervlaktewater in Drenthe en in totaal 74 stoffen. Ik ben geschrokken, het is schrikbarend", aldus Margriet Samwel-Mantingh van WECF.

Dirk Bruins van LTO Noord en waterschap Drents Overijsselse Delta vindt het jammer dat er nu alarm wordt geslagen. "Als je kijkt naar de afgelopen decennia dan is de milieubelasting van dit soort stoffen met 85 procent afgenomen en de rol die landbouw daarin gehad heeft. Is dat voldoende? Nee, daarom hebben we gezegd dat we emissieloos willen telen in de toekomst. Maar dat kun je niet van vandaag op morgen verwachten." Daarom wil LTO in 2030 naar de nul toe.

Volgens Margriet Samwel-Mantingh gaat dit niet snel genoeg. "Er zijn veel programma's. Bij de sloot mag niet gespoten worden, er zijn spoelplaatsen ingericht en er zijn stoffen die verboden zijn. Maar de stappen zijn niet voldoende. Zolang het spuiten van bestrijdingsmiddelen mag, is het niet te voorkomen dat de stoffen in het grondwater terechtkomen."

Bruins geeft aan dat het terugdringen van bestrijdingsmiddelen niet sneller kan. "Ook wij willen zo snel mogelijk stappen nemen. Maar je moet ook kijken wat realistisch is. Het is jammer dat de focus op de landbouw ligt. Vooral omdat we grote stappen hebben gemaakt."

Bron: RTV Drenthe, 25-03-17
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/120191/Terugdringen-bestrijdingsmiddele…

Verschillende bestrijdingsmiddelen die in het Drentse oppervlaktewater worden aangetroffen (imidacloprid, thiacloprid, thiamethoxam, azinfos-methyl, fipronil, permethrin) zijn cumulatief giftig voor insecten(larven) en hebben geen drempelwaarde, d.w.z. er bestaat geen concentratie waar beneden geen schadelijk effect meer kan optreden.

De huidige verontreiniging van het oppervlaktewater vormt dus een dodeljke bedreiging voor insecten. Een bevestiging van de ernst van de situatie komt uit het Nationaal Park Dwingelderveld, waar twee-derde van de loopkevers in de laatste 25 jaar zijn verdwenen.

Dirk Bruins van LTO Noord onderschat dus de ernst van de situatie. Als pas in 2030 de Drentse wateren vrij zullen zijn van bestrijdingsmiddelen, zal er weinig van de flora en fauna zijn overgebleven.