Artemis en Nefyto starten juridische procedure tegen gebruiksverbod buiten de landbouw

De overheid heeft vorig jaar een verbod ingesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en is voornemens om per 1 november 2017 dit verbod uit te breiden tot alle toepassingen buiten de landbouw. Ondanks bezwaren van Artemis en Nefyto zet de overheid dit verbod door. Genoemde organisaties vinden het verbod onrechtmatig, ongegrond en onwenselijk en hebben daarom besloten een juridische procedure tegen de Staat te starten. Het voorgenomen verbod treft het gebruik van ALLE gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw en dus zowel alle chemische als alle biologische middelen.

Artemis en Nefyto vinden dat het verbod in strijd is met de regels die gelden voor de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, alsmede met de regels voor het vrije verkeer van goederen en diensten. Het gaat daarbij om het algemene principe dat de overheid het gebruik verbiedt van gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten na een strenge beoordeling door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Met het verbod ondergraaft de overheid haar eigen nationale en Europese wettelijk kader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw levert geen risico’s op voor de mens en geen onaanvaardbare risico’s voor het milieu. Bij gebruik volgens het etiket zijn toegelaten gewasbeschermingsmiddelen veilig. Er zijn geen nieuwe - op wetenschap gebaseerde - argumenten om een gebruiksverbod te rechtvaardigen. De beschikbaarheid van mechanische alternatieven voor onkruidbestrijding op verhardingen is voor de overheid een belangrijk argument voor het verbod. Maar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw gaat over méér dan alleen onkruidbestrijding op verhardingen en voor deze toepassingen is mechanische bestrijding niet geschikt. Artemis en Nefyto stellen dat voor alle gebieden buiten de landbouw aanvaardbare gewasbeschermingsmiddelen - zowel biologische als chemische - voorhanden moeten zijn en dat daarnaast de ontwikkeling van veelbelovende laag-risico-stoffen (“groene
gewasbeschermingsmiddelen”) door het verbod gefrustreerd worden. Daarnaast is in een Life Cycle Analysis gebleken dat fysische en thermische onkruidbestrijding milieutechnisch ongunstiger zijn dan gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Overheid, bedrijfsleven en maatschappij streven naar vergroening van de gewasbescherming. Nederland wil daarmee Europees vooroplopen en heeft met de aanwezige innovatieve gewasbeschermingsindustrie en deskundige toeleveranciers en gebruikers een goede uitgangspositie. Als de afzetmarkt voor middelen buiten de landbouw wegvalt, zet dit ook de gewenste “vergroening” van gewasbescherming binnen de landbouw onder druk.

Gewasbescherming is altijd nodig geweest en blijft ook altijd nodig, ook buiten de landbouw. Het aantal uitzonderingen op het gebruiksverbod op verhardingen, alsmede de uitbreiding ervan per 1 november 2017 toont dit aan. Het verbod leidt tot illegaal gebruik; een trend die momenteel al zichtbaar is. Artemis en Nefyto vinden dit een ongewenste ontwikkeling. In de aanloop naar het verbod hebben Artemis en Nefyto regelmatig, maar zonder resultaat bij de overheid aangedrongen hier van af te zien. Genoemde partijen zien zich nu genoodzaakt een juridische procedure te starten. De dagvaarding is op 12 oktober 2017 uitgebracht.

Persbericht Artemis en Nefyto, 13 oktober 2017
Meer informatie
Piet Boonekamp, Artemis: 06-51328143
Maritza van Assen, Nefyto: 06-53931774

Henk Tennekes

ma, 16/10/2017 - 12:24

Dr. Piet Boonekamp is in 2015 gekozen tot nieuwe voorzitter van Artemis, de branche- en belangenorganisatie voor de biologische gewasbescherming in de land- en tuinbouw. Met zijn bestuurservaring ziet Piet Boonekamp het als een uitdaging om leiding te mogen geven aan dé belangenorganisatie voor 'groene' gewasbescherming. Piet Boonekamp was tot begin 2016 ook nog werkzaam als Manager Business Unit 'Biointeractions & Plant Health' bij Plant Research International, onderdeel van Wageningen University & Research Centre, en gaf in die hoedanigheid ook leiding aan de bijenexperts van de universiteit, waaronder Tjeerd Blacquìere. Dit instituut, dat subsidies ontving van Bayer en Syngenta, heeft met haar invloed op de besluitvorming van het Ctgb een verbod op de neonicotinoïden altijd tegengewerkt. Nog steeds wordt beweerd dat de middelen bij gebruik volgens etiket veilig zijn, een bewering die inmiddels overtuigend weerlegd is. Boonekamp laat zich nu wederom voor het karretje van Bayer spannen. WUR wordt daarmee een dependance van de agrochemie.