De glastuinbouw veroorzaakte ook in 2016 oppervlaktewaterverontreiniging met imidacloprid

Het Hoogreemraadschap (HH) van Delfland heeft een meetnet om de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied te volgen: er zijn 23 meetlocaties in het meetnet voor de glastuinbouw, namelijk op 3 referentielocaties buiten het glastuinbouwgebied, 5 boezemlocaties en 15 locaties in glastuinbouwgebied. Op deze locaties zijn elke maand bestrijdingsmiddelen, stikstof en fosfaat gemonitord. De polders waar in 2016 gemiddeld de meeste bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen, zijn: Oude Campspolder, Polder Berkel, Polder Noordland en de Oranjepolder. Per meting werden hier ongeveer 14 stoffen aangetroffen. In het hele meetnet glastuinbouwgebied zijn 21 verschillende bestrijdingsmiddelen gemeten die de norm hebben overschreden. De stoffen die op de meeste locaties de norm overschrijden zijn imidacloprid, azoxystrobine en carbendazim. De hoogste overschrijdingen zijn afkomstig van de stoffen deltamethrin, fiprinil en dichloorvos.

Bron: HH van Delfland. Waterkwaliteitsrapportage 2016

Henk Tennekes

vr, 17/11/2017 - 12:27

Op 10 november 2017 is de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2016 gepubliceerd. In de bestrijdingsmiddelenatlas is te zien welke bestrijdingsmiddelen er voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.

Het Ctgb verzoekt aanvragers om bij het indienen van een dossier vanaf 1 januari 2018 de data van 2016 op te nemen in de analyse van meetgegevens in het nationaal addendum. In de beoordelingsfase betrekt het Ctgb altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater, om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.

Het toelatingscriterium voor imidacloprid is sinds 30-1-2014 vastgelegd op 27 nanogram per liter. Deze norm werd in 2016 in vrijwel alle Nederlandse provincies overschreden. Op verschillende locaties in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Flevoland werd in 2016 de norm > 5 keer overschreden. In Zuid-Holland wordt de norm sinds 2004 op veel locaties de norm > 5 keer overschreden. Het Ctgb geeft dus indirect toe meer dan 10 jaar niets te hebben ondernomen tegen grote overschrijdingen van het toelatingscriterium van imidacloprid
Bron: Ctgb, 15-11-2017
https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2017/11/15/ctgb-hanteert-vanaf-1-jan…