Hoorzitting Tweede Kamer over de ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Locatie: Groen van Prinstererzaal, 29-11-2017, 13:00 - 16.15 uur (openbaar)
Blok 1 (13.00 – 13.45 uur) elke inleider 15 minuten:
- Prof. dr. Louise Vet, directeur NIOO-KNAW (bodem, gewasbescherming)
- Prof dr. Hans de Kroon, Radboud (insecten)
- Prof dr. Jan Willem Erisman, VU / Louis Bok Instituut (stikstof)

Vragen, discussie kamerleden (13.45 – 14.15 uur)

Blok 2 (14.15 – 14.55 uur) elke inleider 10 minuten:
- Prof. dr. Han Olff, Universiteit Groningen (ecologie)
- Prof dr. Koos Biesmeijer, Naturalis, Leiden (bijen)
- Prof dr. Michiel Wallis de Vries, WUR (vlinders)

Vragen, discussie kamerleden (14.55 – 15.25 uur)

Pauze (15.25 – 15.30 uur)

Blok 3 (15.30 – 16.00 uur) elke inleider 10 minuten
- Prof dr. Ruud Foppen, Radboud (vogels en andere gewervelden)
- Prof. dr.ir Wim de Vries, WUR (stikstof effectmodellering)
- Prof. dr. Nico van Straalen (VU Amsterdam, bodembiologie)

Vragen kamerleden en discussie (16.00 – 16.15 uur).

Bron: Tweede Kamer
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/…

Henk Tennekes

ma, 20/11/2017 - 17:45

Op 3 november 2010 vond er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats van de Vaste commissie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie over het Wetsvoorstel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving voor het op de markt brengen en het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

In de bijlage mijn betoog tijdens deze hoorzitting over de effecten van neonicotinoide insecticiden op niet-doelwit arthropoden. Ik kwam tot de conclusie dat - bij verdere voortzetting van het huidige overheidsbeleid en het gedogen van zware milieuverontreiniging met bestrijdingsmiddelen - zich in Nederland een milieuramp zal voltrekken.

Ik heb aan dit betoog niets toe te voegen, en de milieuramp heeft zich nu voltrokken. Het is onbegrijpelijk dat ik niet wordt uitgenodigd op 29 november om voor een herziening van de toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen te pleiten.

Henk Tennekes

ma, 20/11/2017 - 19:44

Carola Schouten ziet in een Kamerbrief de insectensterfte als complexe materie en wil alle relevante kennis bij elkaar brengen. De herziening van de toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen hoort daar klaarblijkelijk niet bij.