Bewoners van Westerveld onderzoeken landbouwgif in bodem en water en vinden 57 middelen

In het Drentse Westerveld worden op grote schaal lelies geteeld. Daarbij gebruiken de boeren veel bestrijdingsmiddelen. Honderdzestig bezorgde omwonenden van velden met lelieteelt in Westerveld lieten dertien monsters van de bodem en het oppervlaktewater onderzoeken en vonden giftige stoffen. In tien grond- en gewasmonsters zaten 57 verschillende bestrijdingsmiddelen. De burgers eisen dat de overheid maatregelen neemt.

“Om geld voor het onderzoek te krijgen werd een crowdfundingsactie gestart waarbij binnen een week meer dan 7000 euro gedoneerd werd door honderdzestig mensen. Dit geeft wel aan hoezeer het onderwerp bestrijdingsmiddelen in Westerveld leeft”, zegt het burgerinitiatief ‘Meten = Weten’.

De resultaten van drie watermonsters zijn nog niet binnen. Maar het onderzoek naar de overige tien monsters laten volgens de bewonersgroep zien dat “op alle meetpunten in de gemeente Westerveld een groot aantal verschillende gifstoffen is aangetroffen.” In elk monster zijn meerdere middelen gevonden.

De gemeten concentratie van elk afzonderlijk middel is onder de norm die de EU stelt. “Er is echter sprake van veel middelen en voor een optelsom van middelen en het effect daarvan op de mens bestaan in de EU geen normen”, zeggen de bezorgde burgers.

De bewoners van Westerveld noemen het “onbegrijpelijk dat de gemeente wel grootschalige bollen­teelt toestaat, maar in de afgelopen vijftien jaar geen enkele poging heeft ondernomen om te onderzoeken wat de effecten van deze teelt zijn op de inwoners en de omgeving.”

De bewoners eisen de volgende maatregelen:

“Dat de gemeente Westerveld bij teelten waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden wettelijk spuitvrije zones van 100 meter instelt, gemeten vanaf de erfgrenzen van woningen, scholen, campings, biologische bedrijven en drink- / grondwaterbeschermingsgebieden.

Dat de gemeente, de waterschappen en de provincie jaarlijks metingen verrichten naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater, in (moes)tuinen en natuurgebieden die grenzen aan percelen met bollen-, pioenrozen- en lelieteelt. En dat de uitkomsten van dit onderzoek worden voorgelegd aan onafhankelijke deskundigen.”

Bron: Zembla, 06-03-19
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/drentse-bewoners-onderzoeken-landbouwg…