Het totaal aantal vlinders is tussen 1992 en 2017 met 43% gedaald

Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen. De Vlinderstichting heeft het basisrapport hiervoor gemaakt. Rode Lijsten worden elke tien jaar door het Rijk geactualiseerd en vastgesteld.

Volgens de Rode Lijst Dagvlinders 2019 zijn:

15 soorten verdwenen uit Nederland
12 ernstig bedreigd
10 bedreigd
7 kwetsbaar
3 gevoelig
Slechts 29 soorten (38%) zijn niet bedreigd.

De Rode Lijst is gemaakt met data uit de Nederlandse Databank Flora & Fauna (NDFF) en het landelijk meetnet vlinders. Duizenden vrijwilligers helpen hier aan mee. Dankzij dit meetnet, onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), kan De Vlinderstichting sinds 1990 de vlinderstand goed bijhouden. Voor het maken van de Rode Lijst wordt zowel gekeken naar de zeldzaamheid nu, als naar de trend in aantal en verspreiding sinds 1950.

In vergelijking met de vorige Rode Lijst uit 2006 zijn er wat verschuivingen. Zo gelden keizersmantel en iepenpage niet meer als bedreigd, maar het oranje zandoogje staat er nu wel op. Wel laat het landelijk meetnet vlinders zien dat het totaal aantal vlinders tussen 1992 en 2017 met 43% gedaald is. De laatste tien jaar zijn er niet méér bedreigde soorten gekomen. Voor een aantal soorten – bijna allemaal voorkomend in natuurgebieden - komt dat doordat terreinbeheerders steeds meer rekening met vlinders houden (al gaat het helaas ook wel eens mis).

Bron: Nature Today, 28-03-19
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24995