De kwaliteit van bronnen voor drinkwater in Nederland staat onder druk

De doelen, zoals vastgelegd in de KaderRichtlijn water, zijn nog lang niet binnen bereik. Geldende normen voor onder andere nitraatgehaltes en residuen van gewasbeschermingsmiddelen worden plaatselijk overschreden. De vereniging van waterbedrijven, Vewin, vraagt om meer maatregelen om de kwaliteit van het ruwe water te verbeteren.

Vewin baseert haar roep om actie op het rapport De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland, opgesteld door onderzoeksinstituut KWR. Daarin valt onder andere te lezen dat het grondwater onder zand- en lössgronden de nitraatnorm van 50 mg/l overschrijdt. Juist in deze gebieden wordt veel grondwater gebruikt voor het drinkwater. Hier is het generieke mestbeleid volgens de onderzoekers niet toereikend.

Ook zijn bij metingen op 58 grondwaterwinningslocatie, in 36 gevallen (resten van) gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Dat is dus in 68% van de gevallen. Dit zijn onder andere de werkzame stoffen bentazon, glyfosaat en afbraakproducten van chloridazon en dichlobenil. Deze laatste stof is sinds 2008 niet meer toegelaten in de EU. De rapportschrijvers benadrukken hierbij wel dat deze monitoring nog niet volledig is om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het ondiepe grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwater.

Bron: Boerderij, 12-09-19
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/9/Drinkwaterbedrijven-slaan-a…