Tientallen unieke Limburgse diersoorten zijn ernstig bedreigd

In Limburg worden veel planten- en diersoorten die uniek zijn voor deze regio ernstig bedreigd. Er is een lijst van 28 bedreigde diersoorten die binnen Nederland alleen – of in belangrijke mate – in Limburg voorkomen.

Bekend zijn het vliegend hert (Lucanus cervus), de korenwolf (Cricetus cricetus), de eikelmuis (Eliomys quercinus) en de vuursalamander (Salamandra salamandra). Maar het gaat ook slecht met de knoflookpad (Pelobates fuscus), boomkikker (Hyla arborea) , vroedmeesterpad (Alytes obstetricans), geelbuikvuurpad (Bombina variegata), kamsalamander (Triturus cristatus), zandhagedis (Lacerta agilis), gladde slang (Coronella austriaca), muurhagedis (Podarcis muralis), otter (Lutra lutra), hazelmuis (Muscardinus avellanarius), wilde kat (Felis silvestris), ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus), meervleermuis (Myotis dasycneme), Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii), vale vleermuis (Myotis myotis), grauwe klauwier (Lanius collurio), rode wouw (Milvus milvus), boomvalk (Falco subbuteo), wespendief (Pernis apivorus) , het donker pimpernelblauwtje (Phengaris nausithous) en de patrijs (Perdix perdix). Ook diverse plantensoorten hebben het moeilijk. De veenmossen in De Peel worden sterk bedreigd.

Bron: De Limburger, 05-05-19
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190507_00104545/tientallen-limburgse-…